Tilbake til hovedsiden:

Info om Finnmark:

Informasjon om Alta:

Info om Troms:

Arkitektur/stilarter:

Veghistorie i Finnmark:

St.prp 01 1897-:

Amstinget 1867-:

Årsmeldinger:

Vegnett i Finnmark:

Vegnett i kommuner:

Årlig utført bygging:

Vegkart i Finnmark:

Personalet i Finnmark:

Organisering:

Vegavis Reflexen:

Vegavis Vegstikka:

Annen veginfo01:

Annen veginfo02:

Verneplan Troms og Finnmark:

Veghistorie Troms:

Veghist. Troms II:

Norsk Vegteknisk Forening:

OL VM-fotball og skihopp:

Mine filmer(DVD):

Mine slekter:

Fotominner:

LO /AP:

Kystsamene:

Kulturfjøs - Minde:

Oppnevnelse av bilsakkyndige:

Alta vegvesen 1945:

Vadsø 1943:

Kontortavle 1955:

Martha Joki Mack:

Alta1947:

Alfred Bjørkli - oppsynsansatte fra Troms:

Fotominner fra Finnmark:

Aslak Eilertsen:

John E. Johansen

Karl Labahå:

Martin Olsen:

Johannes Mathisen Johan Øverli:

Tor Kling:

Mimmi Kling Mathisen:

Skaidi vegarbeiderklubb:

Vegsjef Fixdal:

Avd.ing. Paul Holst:

Overing. Rode:

Overing. Saxegaard:

Overing. Smith Sunde:

Vegsjef Oppegaard:

Vegsjefer i Finnmark:

Bilder fra vegkontoret i Vadsø 1943-1963:

Vegvesenansatte 17. mai 1947 i Alta:

Annen veginfo 02: